Contact :

'Infant Jesus Shrine'
St. Joseph’s Monastery
Carmel Hill (Carmel Gudo),
House No. # 3-13-1246,
Kulshekar Post
Mangalore - 575 005

Phone :
+91 94493 80386
+91 0824  2211124
+91 0824 2221144

E-mail :
infantjesusmangalore@gmail.comThe Annual Feast of INFANT JESUS was celebrated on the 14th of January, 2014.
The solemn concelebrated mass was at 6.00.p.m.
click here for the photographs

Novena to MIRACULOUS INFANT JESUS

“To be with the children of men is my happiness” says the Lord. Jesus lived them in their needs. He healed everyone who had faith in Him and came to be known as a spiritual physician. Here, represented as a Child, He stretches out His helping hand to all of us in all our needs and cares.

“The more you honour Me, the more will I Bless you” says the Infant Jesus of Prague.

PETITIONS
Let Us Pray: O Holy Infant Jesus, through your life on earth, you revealed to us by many marvels your hidden power. So now bless us abundantly with Your uplifted hand and graciously deign to hear the petitions of those who call upon you in faith and trust. Amen. 

Our Father….

And the Word became Man
and Dwelt among us (3)

Hail Mary….

And the Word became Man
And dwelt among us

Hail Mary (11)

Glory be…

O Infant Jesus bless us and hear our prayers (3)

Prayer to Infant Jesus: 
O Miraculous Infant Jesus, look upon us, as we, turn to You, imploring Your assistance in our needs and anxieties. Let Your compassionate heart be moved to pity by our supplications and grant us the favour which we ardently implore You. Free us from all affliction and despair, all trials and misfortunes and give us Your support and consolation so that we may praise Your and the Father and the Holy Spirit now and forever. Amen.

(Hymn, Scripture Reading, Reflections)

Thanks for favours received: 
O most generous Infant Jesus, we on our knees, have came to express our deep thankfulness to you for all the favour we have received at Your hands. 

He believe, Jesus, that together with the Father and the Holy Spirit, You and our Creator and Saviour. Henceforth, we place all our trust in You. Through this miraculous statue, may your devotion be spread throughout the world and may all Christians pay homage to Your Holy Childhood and gain thereby untold divine blessings and favours. All praise and honour be to the Infant Jesus. Amen.

Blessing: 
May the Lord Jesus be with you to defend you; may he be with you to sustain you; may he go before you to show you the way; may He follow you to guard you. From above may he bless you with the Father and the Holy Spirit who lives and reigns for ever and ever. Amen.

May the Almighty God bless us, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.


 

Please download the font to your fonts directory and refresh the page.

 Download Now


  ¨Á® AiÉÄøÀÄ«UÉ £ÀªÉãÁ ¥ÁæxÀð£É


"£À£ÀߣÀÄß JµÀÄÖ ºÉZÁÑV UËgÀ«¸ÀÄwÛÃgÉÆÃ, CµÀÄÖ ºÉZÁÑV ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÀgÀ¸ÀÄvÉÛãÉ" J£ÀÄßvÁÛgÉ CzÀÄãvÀ±Á°AiÀiÁzÀ ¨Á® AiÉÄøÀÄ. N ¦æAiÀÄ ¨Á® AiÉÄøÀĪÉÃ, ¤ªÀÄä PÀgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß D²ÃªÀð¢¸À®Ä £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀgÀqÀ¯ÁVªÉ. ¤ªÀÄä£ÀÄß DgÁ¢¹ ¸ÀÄÛw¸ÀÄvÁÛ F ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä PÀ鴃 ¤Ãrj. ¤ÃªÉà £ÀªÀÄä ¥Àæ¨sÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀëPÀgÀÄ. ¤ªÀÄä ±ÉæõÀ× ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ¸ÀzÁ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦vÀ zÉêÀgÉÆA¢UÉ, ¥À«vÁævÀägÀ LPÀåzÀ°è AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÁAvÀgÀPÀÆÌ fë¹ D¼ÀĪÀ ¤ªÀÄä°è zÉÊ£Àå¢AzÀ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛêÉ. DªÉÄ£ï.

PÉÆÃjPÉUÀ¼ÀÄ

¥Áæyð¸ÉÆÃt
vÀAzÉAiÉÄÃ, ¤ªÀÄä ¥À«vÀæ PÀĪÀiÁgÀgÀ£Éßà ¥ÀÅlÖ ¨Á®PÀ£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃqÀĪÀµÀÄÖ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¦æÃw¹gÀÄ«j. ¨Á½£À°è £ÁªÀÅ CªÀgÀ£Éßà ºÉÆîÄvÁÛ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß D ¢ªÀå ¨Á®PÀ£À ¢Ã£ÀvÉ ºÁUÀÆ ¦æÃwAiÀÄ DzÀ±Àð ªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÁV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤Ãrj. CªÀgÀ £ÁªÀÄzÀ°è E°è £ÉgÉ¢gÀĪÀ ¸ÀªÀðgÀ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀ¹j. ¥À«vÀæ AiÉÄøÀÄ ¨Á®gÁzÀ £ÀªÀÄä PÀvÀðgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛêÉ.             DªÉÄ£ï.

¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÉÄÃ.......

UÀÄgÀÄ: ªÁvÉð JA§ªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÁzÀgÀÄ
J®è: ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä°è ªÁ¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ

£ÀªÉÆà ªÀÄjAiÀiÁ................................... 
(12)

¦vÀ¤UÀÆ ¸ÀÄvÀ¤UÀÆ...........

CzÀÄãvÀ±Á°AiÀiÁzÀ ¨Á® AiÉÄøÀĪÉ
 £ÀªÀÄä£ÀÄß D²ÃªÀ𢹠£ÀªÀÄä PÉÆÃjPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹j.

¥Áæyð¸ÉÆÃt
CzÀÄãvÀ±Á°AiÀiÁzÀ ¨Á® AiÉÄøÀĪÉà \ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ \ ¸ÁµÁÖAUÀªÁV CqÀØ©zÀÄÝ \ ¤ªÀÄä ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁa¸ÀÄvÉÛêÉ. £ÉÆA¢gÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÀÈ£Àä£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É \ ¤ªÀÄä PÀÈ¥ÁPÀmÁPÀëªÀ£ÀÄß Ej¹j. ¦æÃwªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ \ PÀgÀÄuÁ¨sÀjvÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀżÀî ¤ÃªÀÅ \ £ÀªÀÄä ¢Ã£À ¥ÁæxÀð£ÉUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÀPÀgÀV \ £ÁªÀÅ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ PÉÆÃgÀĪÀ ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¹j. £ÀªÀÄUÉ GAmÁVgÀĪÀ \ CzsÉÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÉÆ®V¹j. £ÀªÀÄUÉ §A¢gÀĪÀ \ PÀµÀÖ PÁ¥ÀðtåUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁrj. ¤ªÀÄä ¥À«vÀæ ¨Á®åzÀ ¤«ÄvÀÛ \ £ÀªÀÄä ¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß D°¹ \ G¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß G¥À±ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãrj. ¤ªÀÄä ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ zsÀ£ÀågÁzÀ £ÁªÀÅ \ ¦vÀ£ÉÆA¢UÀÆ ¥À«vÁævÀä£ÉÆA¢UÀÆ \ ¸ÀzÁ PÁ®PÀÆÌ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄÛw¸ÀĪɪÀÅ. DªÉÄ£ï.

PÀÈvÀdÕvÁ ¥ÁæxÀð£É.
zÀAiÀiÁ¨sÀjvÀ ¨Á® AiÉÄøÀĪÉà \ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ªÉÆtPÁ®Æj \ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ ¸ÀÄj¹zÀ PÀÈ¥ÁªÀgÀUÀ½UÁV \ ªÀÄ£ÀB¥ÀǪÀðPÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛêÉ. ¤ªÀÄä PÀgÀÄuÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸Àäj¹PÉÆAqÀÄ \ ¤ÃªÉà £ÀªÀÄä zÉêÀgÀÄ \ ¤ÃªÉà £ÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ \ ¤ÃªÉà £ÀªÀÄä D±ÀæAiÀÄzÁvÀgÀÄ JAzÀÄ ¤ªÉâ¸ÀÄvÉÛêÉ. ¤ªÀÄä zÀAiÉÄ zsÁgÁ¼ÀvÀéªÀ£ÀÄß \ J¯Éè®Æè ¸ÁgÀÄvÉÛêÉ. ¤ªÀÄä C¥ÁgÀ ¦æÃw ¥ÀgÁªÀÄjPÉ \ ¸ÀªÀðjUÀÆ ªÉÃzÀåªÁUÀ°. ¤ªÀÄä ¨Á®åzÀ ¨sÀQÛ \ ªÀiÁ£ÀªÀ PÉÆÃnAiÀÄ ºÀÈ£Àä£ÀUÀ¼À°è ¨ÉÃgÀÆgÀ°. ¤ªÀÄä ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÉ®ègÀÆ \ ¤ªÀÄä ¥À«vÀæ ¨Á®åPÉÌ ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ \ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀzÁ PÁ®PÀÆÌ \ ¸ÀÄÛw¹ ªÀÄ»ªÉÄ¥Àr¸À°. DªÉÄ£ï.

D²ÃªÀðZÀ£À
UÀÄgÀÄ:
 (vÀ¯É¨ÁV zÉêÀgÀ D²ÃªÀðZÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃjj)

zÉêÀ ¸ÀÄvÀgÁzÀ ¥À«vÀæ AiÉÄøÀĨÁ®gÀÄ ¥Á¥ÀzÀ CAzsÀPÁgÀªÀ£ÀÄß vÉÆ®V¹, £ÀªÀÄä ºÀÈ£Àä£ÀUÀ¼À£ÀÄß D£ÀAzÀzÀ ¨É¼ÀQ¤AzÀ vÀÄA§°.
J®è: DªÉÄ£ï.

UÀÄgÀÄ: ªÀÄ£ÀĵÀågÁV d¤¹zÀ zÉêÀgÀ ªÁPÀåªÁzÀªÀgÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÉ ±ÁAw ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¹, £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÉßúÀ ¨sÁAzsÀªÀåzÀ°è MAzÁV¸À°.
J®è: DªÉÄ£ï.

UÀÄgÀÄ: ¥ÀÅ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀgÁzÀ AiÉÄøÀÄ £ÀªÀÄUÉ ±ÁjÃjPÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ CzsÁåwäPÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¹, ¤vÁå£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ°.
J®è: DªÉÄ£ï.

UÀÄgÀÄ: ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ zÉêÀgÁzÀ ¦vÀ ¸ÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À«vÁævÀägÀÄ £ÀªÀÄ£ÀÄß D²ÃªÀð¢¸À°.
J®è: DªÉÄ£ï.

UÀÄgÀÄ: ºÉÆÃV §¤ß, Qæ¸ÀÛgÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw ¤ªÀÄä°ègÀ°.
J®è: zÉêÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉ ¸À®è°

 

^TOPclick here to watch videos


click here to watch videos


REFLECTIONS IN KONKANI (Audio)

You are welcome to benefit spiritually from the reflections of our Carmelite Friar - Rev. (Dr) Rudolf V. D’Souza, OCD

Retreat preached on the theme “The Kingdom of God is at hand” at Abu Dhabi, from 26 November to 2 December, 2009.
Day 1: The Kingdom of God
Day 2: The Beatitudes
Day 3: The Seven Sacraments
Day 4: the Ten Commandments
Day 5: Holy Mother, the Church and Mother mary
Day 6A: Family
Day 6B: Love
Click here to Listen

Retreat preached at Ruwi – Muscat (Oman) from 20 to 24 January 2008
THEME: JESUS CAME TO GIVE LIFE, LIFE IN ABUNDANCE (JOHN 10:10)

1. ABUNDANT LIFE - GOD
2. FORGIVENESS
3. LOVE
4. SUFFERINGS
5. 7 WORDS FROM THE CROSS AND RESURRECTION
Click here to Listen

Homilies preached on various occasions from 2007-2009 at St. Joseph’s Church, Mira Road, Mumbai (now the largest parish in the Archdiocese of Bombay) when he was Parish Priest.
Click here to Listen
Click here to Listen
Click here to Listen

This website owned by Infant Jesus Shrine, Mangalore, Karnataka, India

YOU ARE VISITOR NO : free hit counter

Powered by : Business Online, Bangalore